YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Międzyrzec Podlaski

Wójt Adamowicz z absolutorium

5 lipca 2018 09:28:52 | autor: bk
Radni z podmiędzyrzeckich wsi pozytywnie ocenili pracę Krzysztofa Adamowicza w 2017 roku. Wszyscy obecni, za wyjątkiem radnej Jadwigi Tarasiuk byli „za” absolutorium.

28 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku - radni oceniali pracę wójta. Posiedzenie przebiegało bez niespodzianek. Sprawozdania z wykonania budżetu pod względem formalno-prawnym pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni oceniali ją zaś biorąc pod uwagę gospodarność. W ich ocenie Krzysztof Adamowicz pracował skutecznie, dlatego też postanowili udzielić mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Sytuację finansową gminy podczas sesji zreferował sam wójt. Wykonanie budżetu w 2017 roku to: w zakresie dochodów - 50 mln 239 tys. zł. (zrealizowano plan w 95%) w zakresie wydatków 49 mln 446 tys. zł (zrealizowano plan 90%).

Budżet 2017 roku zamknął się nadwyżką 729 tys. zł, co łącznie z nadwyżką z lat ubiegłych dało kwotę blisko 4,3 mln zł. Fundusz sołecki zrealizowano w kwocie 479 tys. zł, z czego 53% to wydatki bieżące, a  47% majątkowe.

W głosowaniu nad absolutorium przy 14 obecnych radnych rękę w głosowaniu „za” podniosło 13.

- Czuję od sołtysów i radnych wsparcie oraz troskę o dobro gminy. Dziękuję za wspólne tworzenie kierunków rozwoju, za uwagi krytyczne i te, które zmierzają do realizacji zadań inwestycyjnych i wykonania budżetu. Zakładaliśmy maksymalnie wykorzystać środki zewnętrzne tak, by pomnożyć majątek przy minimalnym wkładach własnych. Dziękuję za powściągliwość apetytów, co zaowocowało tym, że rok 2018 i 2019 będzie rekordowy pod względem pozyskanych dofinansowań do projektów gminy - mówił Krzysztof Adamowicz, po głosowaniu nad absolutorium.

Na koniec 2017 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych ani  zadłużenia. Ten stan rzeczy nie zmienił się do obecnej chwili. 

Realizacja inwestycji w 2017 roku

- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Wykonanie planu - 89% związane jest z budową sieci kanalizacyjnej w Rzeczycy, przebudową stacji uzdatniania w Halasach i przebudową stacji uzdatniania w Rogoźnicy - były to projekty do wniosków, z których jeden został już zrealizowany, a drugi będzie realizowany na przełomie roku

- Transport i łączność
Wykonanie planu - 95%. Zrealizowano zadania dotyczące budowy dróg, opracowania dokumentacji technicznej dot. dróg w Halasach, Jelnicy, Krzymoszycach, Przychodach, Maniach, budowy drogi gminnej w Rogoźnicy, Dołhołęce, Tuliłowie, Puchaczach oraz zakup działki pod drogą publiczną w Pościszach.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wykonano w  98%. Zaania: zagospodarowanie placu gminnego w Łukowisku , wykonanie ogrodzenia świetlicy w Łuniewie, siłownie zewnętrzne w Berezie oraz Pościszach, utworzenie placu zabaw Koszelikach, utwardzenie kostką oraz zakup altany w Wólce Krzymowskiej.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie -100%. Zadania: zakup samochodu dla OSP Krzewica, rozbudowa remizy OSP Krzewica, utwardzenie kostką wjazdu na działkę gminną przy OSP Rzeczyca.

- Oświata i wychowanie
Wykonanie planu: 58,20%. Zadania: modernizacja pompy CO w Rzeczycy, budowa sali gimnastycznej w Rogoźnicy (projekt), przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Rudniki, Rzeczycy oraz Halasach, zakup zestawów mebli do SP w Rogoźnicy, realizacja programu: „Młodzi, Aktywni Ciekawi Świata II”. Poziom wykonania wynika z tego, że część zadań (w ramach projektu) zostało przeniesionych na rok 2018.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wykonanie: 66,50%.
Zadania: zrealizowano projekt: „Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy”.
Poziom wykonania był zależny od montażu instalacji solarnych i ich rozliczenia. Ostateczne nastąpiło w 2018 roku.

- Oświetlenie ulic placów i dróg
Wykonanie planu - 98,72% .
Zadania: oświetlenie placu przy świetlicy w Pościszach , oświetlenie w Tłuśćcu oraz Przychodach, opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej w Misiach.

- Zadania w zakresie kultury
Wykonano w 70%. W ramach zadań inwestycyjnych opracowano projekty na utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Halasach, oraz kompleksową przebudowę i adaptację budynku po byłej SP w Strzakłach.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice
Wykonanie - 99% dot. wydatków z funduszu sołeckiego i zakupów inwestycyjnych na wyposażenie świetlicy w Rzeczycy, monitoring w Strzakłach.
 
 

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    (5 lipca 2018 14:36:45) Ta Ta a w twojej głowie siano autor: ........
    (5 lipca 2018 12:48:39) A co z wynagrodzeniem wójta zostało obniżone zgodnie z ustawą o 20% bo to też było w porządku obrad sesji? autor: gość
    (5 lipca 2018 11:54:47) To w Urzędzie Gminy w lipcu stoi jeszcze choinka autor: Gość
    logo male